fbpx

Đại Học Tây Virginia Wesleyan (West Virginia Wesleyan College) được thành lập năm 1890 tại Buckhannon, Tây Virginia. Trường được chứng nhận bởi Ủy ban các học viện giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường/Cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ. Đại học Tây Virginia Wesleyan cấp bằng Cao học, cử nhân, dự bị chuyên ngành. Sinh viên có thể chọn từ hơn 40 chuyên ngành và 40 đề tài phụ. Học viện cấp bằng cử nhân nghệ thuật, cử nhân giáo dục âm nhạc, cử nhân khoa học về điều dưỡng, cử nhân khoa học, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ giáo dục, thạc sỹ khoa học về đào tạo thể thao.

Đại Học Tây Virginia Wesleyan (West Virginia Wesleyan College) được thành lập năm 1890 tại Buckhannon, Tây Virginia. Trường được chứng nhận bởi Ủy ban các học viện giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường/Cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ. Đại học Tây Virginia Wesleyan cấp bằng Cao học, cử nhân, dự bị chuyên ngành. Sinh viên có thể chọn từ hơn 40 chuyên ngành và 40 đề tài phụ. Học viện cấp bằng cử nhân nghệ thuật, cử nhân giáo dục âm nhạc, cử nhân khoa học về điều dưỡng, cử nhân khoa học, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ giáo dục, thạc sỹ khoa học về đào tạo thể thao.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

West Virginia Wesleyan College

Location: West Virginia Wesleyan College, College Avenue, Buckhannon, WV, USAPhone: +1 304-473-8000
Website: http://www.wvwc.edu/
Distance: 0 km