fbpx

Trường đại học Texas, Arlington (University of Texas At Arlington ) được thành lập vào năm 1895 dưới dạng một viện nghiên cứu tư về nghệ thuật tự do. Trường hiện có gần 25000 sinh viên. Đại học nhận cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong nhiều ngành. Trường bao gồm 11 trường nhỏ, mỗi trường nhỏ có một chương trình học riêng, như là: Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuât, Nghệ thuật tự do, Đào tạo sau đại học, Điều dưỡng, Công tác xã hội, Các vấn đề công cộng về thành thị, và Viện Kỹ thuật Quân sự

Trường đại học Texas, Arlington (University of Texas At Arlington ) được thành lập vào năm 1895 dưới dạng một viện nghiên cứu tư về nghệ thuật tự do. Trường hiện có gần 25000 sinh viên. Đại học nhận cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong nhiều ngành. Trường bao gồm 11 trường nhỏ, mỗi trường nhỏ có một chương trình học riêng, như là: Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuât, Nghệ thuật tự do, Đào tạo sau đại học, Điều dưỡng, Công tác xã hội, Các vấn đề công cộng về thành thị, và Viện Kỹ thuật Quân sự

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Texas At Arlington

Location: The University of Texas at Arlington, South Nedderman Drive, Arlington, TX, USAPhone: +1 817-272-2011
Website: https://www.uta.edu/uta/
Distance: 0 km