fbpx
Đại học Oklahoma (University of Oklahoma) là học viện công lập, được thành lập năm 1890 tại Oklahoma với hơn 30,000 sinh viên theo học hiện nay. Trường có 2 cơ sở ở Norman và Tulsa, 1 trung tâm khoa học y tế. Đại học Oklahoma bao gồm các cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, kỹ thuật, sư phạm, báo chí & truyền thông, kiến trúc, khoa học địa lý & khí quyển, trái đất & năng lượng, nghệ thuật, trường luật. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ chuyên ngành
Đại học Oklahoma (University of Oklahoma) là học viện công lập, được thành lập năm 1890 tại Oklahoma với hơn 30,000 sinh viên theo học hiện nay. Trường có 2 cơ sở ở Norman và Tulsa, 1 trung tâm khoa học y tế. Đại học Oklahoma bao gồm các cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, kỹ thuật, sư phạm, báo chí & truyền thông, kiến trúc, khoa học địa lý & khí quyển, trái đất & năng lượng, nghệ thuật, trường luật. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ chuyên ngành
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Oklahoma

Location: University of Oklahoma OU, Parrington Oval, Norman, OK, USAPhone: +1 405-325-0311
Website: http://www.ou.edu/
Distance: 0 km