fbpx

Đại học Chicago (University of Chicago) được thành lập năm 1892 tại Chicago, Illinois với gần 14,721 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân khoa học & nghệ thuật về sinh học, vật lý, khoa học xã hội, nhân văn, nhiều ngành học thuật. Chương trình thạc sỹ về thần học, quản trị kinh doanh cũng được tổ chức giảng dạy. Tất cả những khóa học được đào tạo thông qua các trường/cao đẳng: trường kinh doanh hệ cao học, nghiên cứu chính sách công, luật, y, quản lý dịch vụ xã hội

Đại học Chicago (University of Chicago) được thành lập năm 1892 tại Chicago, Illinois với gần 14,721 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân khoa học & nghệ thuật về sinh học, vật lý, khoa học xã hội, nhân văn, nhiều ngành học thuật. Chương trình thạc sỹ về thần học, quản trị kinh doanh cũng được tổ chức giảng dạy. Tất cả những khóa học được đào tạo thông qua các trường/cao đẳng: trường kinh doanh hệ cao học, nghiên cứu chính sách công, luật, y, quản lý dịch vụ xã hội

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Tutorium in Intensive English

Location: UIC Tutorium in Intensive English, South Halsted Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-996-8098
Website: http://tie.uic.edu/
Distance: 9.33 km

Chicago State University

Location: Chicago State University, S King Dr, Chicago, IL, USAPhone: +1 773-995-2000
Website: http://www.csu.edu/
Distance: 7.9 km

Columbia College Chicago

Location: Columbia College Chicago, South Michigan Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-369-1000
Website: https://www.colum.edu/
Distance: 9.76 km

Illinois Institute of Technology

Location: Illinois Institute of Technology, W 35th St, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-567-3000
Website: http://www.iit.edu/
Distance: 5.66 km

Roosevelt University

Location: Roosevelt University, South Michigan Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-341-3500
Website: http://www.roosevelt.edu/
Distance: 9.99 km

University of Chicago

Location: The University of Chicago, South Ellis Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 773-702-1234
Website: http://www.uchicago.edu/
Distance: 0 km