fbpx

Tọa lạc tại trung tâm thành phố lớn nhất tiểu bang Alaska, Đại học Alaska Anchorage (University of Alaska Anchorage) bao gồm 6 đơn vị giảng dạy tại cơ sở Anchorage: cao đẳng sư phạm, y tế và công tác xã hội, nghệ thuật và khoa học, kinh doanh và chính sách công; và cao đẳng công nghệ và cộng đồng; và trường kỹ thuật. Trường cấp bằng đào tạo liên kết, bằng thạc sỹ và bằng cử nhân trong nhiều chương trình hướng nghiệp, cũng như giấy chứng nhận chuyên ngành và dạy nghề trong hơn 150 môn học chuyên ngành trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, giáo dục, dịch vụ con người và khoa học y tế.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố lớn nhất tiểu bang Alaska, Đại học Alaska Anchorage (University of Alaska Anchorage) bao gồm 6 đơn vị giảng dạy tại cơ sở Anchorage: cao đẳng sư phạm, y tế và công tác xã hội, nghệ thuật và khoa học, kinh doanh và chính sách công; và cao đẳng công nghệ và cộng đồng; và trường kỹ thuật. Trường cấp bằng đào tạo liên kết, bằng thạc sỹ và bằng cử nhân trong nhiều chương trình hướng nghiệp, cũng như giấy chứng nhận chuyên ngành và dạy nghề trong hơn 150 môn học chuyên ngành trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, giáo dục, dịch vụ con người và khoa học y tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Alaska Anchorage

Location: University of Alaska Anchorage, Providence Drive, Anchorage, AK, USAPhone: +1 907-786-1800
Website: https://www.uaa.alaska.edu/
Distance: 0 km