Viện Giáo dục về Nước UNESCO-IHE (The UNESCO-IHE Institute for Water Education) được thành lập vào năm 2003 nhằm thực hiện nghiên cứu, giáo dục và tiến hành các hoạt động xây dựng năng lực trong các lĩnh vực nước và môi trường, cũng như các cơ sở hạ tầng. Viện có trụ sở tại Delft ở Hà Lan. Viện được thành lập như Viện UNESCO do đây là sự kết hợp của UNESCO và Chính phủ Hà Lan. UNESCO-IHE cung cấp bốn chương trình thạc sỹ được công nhận quốc tế trong các chương trình Khoa học, Khoa học môi trường, nước thành phố và cơ sở hạ tầng, quản lý nước, Khoa học về nước và Kỹ thuật. Viện cũng cung cấp các khóa học ngắn hạn và các chương trình tiến sĩ.

Viện Giáo dục về Nước UNESCO-IHE (The UNESCO-IHE Institute for Water Education) được thành lập vào năm 2003 nhằm thực hiện nghiên cứu, giáo dục và tiến hành các hoạt động xây dựng năng lực trong các lĩnh vực nước và môi trường, cũng như các cơ sở hạ tầng. Viện có trụ sở tại Delft ở Hà Lan. Viện được thành lập như Viện UNESCO do đây là sự kết hợp của UNESCO và Chính phủ Hà Lan. UNESCO-IHE cung cấp bốn chương trình thạc sỹ được công nhận quốc tế trong các chương trình Khoa học, Khoa học môi trường, nước thành phố và cơ sở hạ tầng, quản lý nước, Khoa học về nước và Kỹ thuật. Viện cũng cung cấp các khóa học ngắn hạn và các chương trình tiến sĩ.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  UNESCO-IHE Institute for Water Education

  Location: IHE Delft Institute for Water Education, Westvest, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 215 1715
  Website: http://www.un-ihe.org/
  Distance: 0 km

  Leiden University College The Hague

  Location: Leiden University College, Anna van Buerenplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 800 9503
  Website: https://www.universiteitleiden.nl
  Distance: 8.35 km

  Royal Academy of Art, The Hague

  Location: Royal Academy of Art, The Hague (KABK), Prinsessegracht, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 315 4777
  Website: http://www.kabk.nl/
  Distance: 8.47 km

  Hague University of Applied Sciences

  Location: The Hague University of Applied Sciences, Johanna Westerdijkplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 445 8888
  Website: http://www.dehaagsehogeschool.nl/
  Distance: 6.84 km

  Delft University of Technology

  Location: Delft University of Technology (TU Delft), Mekelweg, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 278 9111
  Website: http://www.tudelft.nl/
  Distance: 1.36 km