fbpx

Cao đẳng Alfred (Alfred State College) là trường công lập, hệ 2-4 năm, vô thần với gần 3,300 cử nhân. Học viện được thành lập năm 1908 và sáp nhập vào hệ thống đại học New York (SUNY) năm 1948. Bằng cử nhân, liên kết, chứng chỉ được cung cấp. Nông nghiệp, thú y, kinh doanh, kỹ thuật, máy tính, nghệ thuật nấu ăn, nhân văn, khoa học y tế là một số khoa đào tạo trực thuộc. Cơ sở Alfred bao gồm các trường khoa học & nghệ thuật tự do và công nghệ kỹ thuật & quản lý

Cao đẳng Alfred (Alfred State College) là trường công lập, hệ 2-4 năm, vô thần với gần 3,300 cử nhân. Học viện được thành lập năm 1908 và sáp nhập vào hệ thống đại học New York (SUNY) năm 1948. Bằng cử nhân, liên kết, chứng chỉ được cung cấp. Nông nghiệp, thú y, kinh doanh, kỹ thuật, máy tính, nghệ thuật nấu ăn, nhân văn, khoa học y tế là một số khoa đào tạo trực thuộc. Cơ sở Alfred bao gồm các trường khoa học & nghệ thuật tự do và công nghệ kỹ thuật & quản lý

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Suny Alfred State College

Location: Alfred State, Upper College Drive, Alfred, NY, USAPhone: +1 800-425-3733
Website: http://www.alfredstate.edu/
Distance: 0 km