fbpx

Đại học New York ở Stony Brook (State University of New York at Stony Brook) được thành lập năm 1957 tại Stony Brook, New York. Bên cạnh các trường cao đẳng trực thuộc: khoa học và nghệ thuật, kinh doanh, khoa học ứng dụng và kỹ thuật thì đại học New York ở Stony Brook còn chia thành những trường về nha khoa, công nghệ y khoa & quản lý, báo chí, hàng hải & khoa học khí quyển, y khoa, điều dưỡng, phát triển chuyên môn, phúc lợi xã hội. Chuyên ngành phổ biến được giảng dạy là sinh học, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, kinh tế, Tiếng Anh, khoa học y tế, lịch sử, tâm lý học, khoa học chính trị, xã hội học. Hiện tại, trường có 23,997 sinh viên theo học.

Đại học New York ở Stony Brook (State University of New York at Stony Brook) được thành lập năm 1957 tại Stony Brook, New York. Bên cạnh các trường cao đẳng trực thuộc: khoa học và nghệ thuật, kinh doanh, khoa học ứng dụng và kỹ thuật thì đại học New York ở Stony Brook còn chia thành những trường về nha khoa, công nghệ y khoa & quản lý, báo chí, hàng hải & khoa học khí quyển, y khoa, điều dưỡng, phát triển chuyên môn, phúc lợi xã hội. Chuyên ngành phổ biến được giảng dạy là sinh học, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, kinh tế, Tiếng Anh, khoa học y tế, lịch sử, tâm lý học, khoa học chính trị, xã hội học. Hiện tại, trường có 23,997 sinh viên theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Stony Brook University

Location: Stony Brook University, Nicolls Road, Stony Brook, NY, USAPhone: +1 631-632-6000
Website: http://www.stonybrook.edu/
Distance: 0 km