fbpx

Đại học khoa học môi trường và lâm nghiệp New York (State University of New York-Environmental Science and Forestry) được thành lập năm 1911 tại Syracuse, New York với khoảng 2,100 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân trong lĩnh vực: thủy sản & khoa học thủy sản, kỹ thuật phương pháp sản xuất vật liệu sinh học, công nghệ sinh học, bảo tồn sinh vật học, quản lý xây dựng, môi trường sinh học, tài nguyên môi trường & kỹ thuật lâm nghiệp, khoa học môi trường, khoa học giấy & y tế cộng đồng. Bằng thạc sỹ được cấp trong lĩnh vực quy hoạch sinh vật học, côn trùng học, môi trường sinh lý học, sinh thái.

Đại học khoa học môi trường và lâm nghiệp New York (State University of New York-Environmental Science and Forestry) được thành lập năm 1911 tại Syracuse, New York với khoảng 2,100 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân trong lĩnh vực: thủy sản & khoa học thủy sản, kỹ thuật phương pháp sản xuất vật liệu sinh học, công nghệ sinh học, bảo tồn sinh vật học, quản lý xây dựng, môi trường sinh học, tài nguyên môi trường & kỹ thuật lâm nghiệp, khoa học môi trường, khoa học giấy & y tế cộng đồng. Bằng thạc sỹ được cấp trong lĩnh vực quy hoạch sinh vật học, côn trùng học, môi trường sinh lý học, sinh thái.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

State University of New York Upstate Medical University

Location: Upstate Medical University, Irving Avenue, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-464-4570
Website: http://www.upstate.edu/
Distance: 0.67 km

State University of New York College of Environmental Science and Forestry

Location: SUNY College of Environmental Science and Forestry, Forestry Drive, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-470-6500
Website: http://www.esf.edu/
Distance: 0 km

Le Moyne College

Location: Le Moyne College, Salt Springs Road, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-445-4100
Website: https://www.lemoyne.edu/
Distance: 4.51 km

Syracuse University

Location: Syracuse University, Syracuse, NY, USAPhone: +1 315-443-1870
Website: https://www.syracuse.edu/
Distance: 0.54 km