fbpx

Được thành lập năm 1861 tại Oswego, New York, đại học State New York ở Oswego (State University of New York at Oswego) là một trong 13 cao đẳng thành viên của đại học State New York. Học viện công lập này tổ chức đào tạo chương trình cao học, liên kết, cử nhân. Văn bằng được cấp bao gồm cử nhân nghệ thuật, cử nhân mỹ thuật, cử nhân khoa học, thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ nghệ thuật về sư phạm, thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ khoa học về giáo dục, thạc sỹ khoa học, chứng chỉ nghiên cứu tiên tiến. Trường có hơn 8,200 sinh viên

Được thành lập năm 1861 tại Oswego, New York, đại học State New York ở Oswego (State University of New York at Oswego) là một trong 13 cao đẳng thành viên của đại học State New York. Học viện công lập này tổ chức đào tạo chương trình cao học, liên kết, cử nhân. Văn bằng được cấp bao gồm cử nhân nghệ thuật, cử nhân mỹ thuật, cử nhân khoa học, thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ nghệ thuật về sư phạm, thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ khoa học về giáo dục, thạc sỹ khoa học, chứng chỉ nghiên cứu tiên tiến. Trường có hơn 8,200 sinh viên

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

State University of New York At Oswego

Location: SUNY Oswego, New York 104, Oswego, NY, USAPhone: +1 315-312-2500
Website: https://www.oswego.edu/
Distance: 0 km