fbpx

Thông tin chung

Năm 1891, Đại học Stanford bắt đầu hoạt động sau sáu năm lên kế hoạch và xây dựng. Trường nằm ở Stanford, California. Các trường học trực thuộc đại học Stanford bao gồm: trường nhân văn và khoa học, trường kỹ thuật, khoa học trái đất, trường sư phạm, trường kinh doanh sau đại học, trường luật Stanford và Đại học dược Stanford. Trường cấp bằng đại học và sau đại học ở nhiều lĩnh vực.

Thông tin chung

Năm 1891, Đại học Stanford bắt đầu hoạt động sau sáu năm lên kế hoạch và xây dựng. Trường nằm ở Stanford, California. Các trường học trực thuộc đại học Stanford bao gồm: trường nhân văn và khoa học, trường kỹ thuật, khoa học trái đất, trường sư phạm, trường kinh doanh sau đại học, trường luật Stanford và Đại học dược Stanford. Trường cấp bằng đại học và sau đại học ở nhiều lĩnh vực.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Canada College

Location: 4200 Farm Hill Boulevard, Redwood City, California 94061, United StatesPhone: 650 306-3100
Website: https://canadacollege.edu/
Distance: 8.67 km

Foothill College

Location: Foothill College, El Monte Road, Los Altos Hills, CA, USAPhone: (650) 949-7777
Website: https://foothill.edu/
Distance: 8.27 km

Stanford University

Location: 450 Serra Mall, Stanford, California, USAPhone: 650-723-2300
Website: https://www.stanford.edu/
Distance: 0 km