fbpx

Suola Normale Superior di Pisa (SNS) là trường Đại Học công lập của Ý, được thành lập năm 1810. SNS cung cấp chương trình Tiến sĩ Khoa học Chính trị và Xã hội bằng tiếng Anh. Trường cung cấp nhà ở miễn phí, trợ cấp hàng năm và một số trợ cấp nghiên cứu cho sinh viên quốc tế.

Suola Normale Superior di Pisa (SNS) là trường Đại Học công lập của Ý, được thành lập năm 1810. SNS cung cấp chương trình Tiến sĩ Khoa học Chính trị và Xã hội bằng tiếng Anh. Trường cung cấp nhà ở miễn phí, trợ cấp hàng năm và một số trợ cấp nghiên cứu cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Scuola Normale Superior di Pisa

Location: Scuola Normale Superiore di Pisa, Knights' Square, Pisa, Province of Pisa, ItalyPhone: +39 050 509111
Website: http://www.sns.it/
Distance: 0 km

Sant'Anna School of Advanced Studies

Location: SSSUP, Piazza Martiri della Libertà, Pisa, Province of Pisa, ItalyPhone: +39 050 883111
Website: http://www.santannapisa.it/it
Distance: 0.25 km

University of Pisa

Location: University of Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, Pisa, Province of Pisa, ItalyPhone: +39 050 221 2111
Website: http://www.unipi.it/
Distance: 0.34 km