fbpx

Học viện nghệ thuật Chicago (The School Of The Art Institute Of Chicago) được thành lập vào năm 1866 bởi một nhóm nghệ sĩ, lấy tên là Học viện thiết kế Chicago. Trường chuyển đến vị trí hiện tại – đại lộ Michigan, Chicago – vào năm 1893. Tổng số sinh viên theo học tại trường là 2935 người. Học viện nghệ thuật Chicago tổ chức các khóa học đại học và sau đại học. Một số lĩnh vực tiêu biểu gồm: nghiên cứu phản biện (Visual and Critical Studies), Mỹ thuật, kiến trúc, sư phạm, lịch sử…

Học viện nghệ thuật Chicago (The School Of The Art Institute Of Chicago) được thành lập vào năm 1866 bởi một nhóm nghệ sĩ, lấy tên là Học viện thiết kế Chicago. Trường chuyển đến vị trí hiện tại – đại lộ Michigan, Chicago – vào năm 1893. Tổng số sinh viên theo học tại trường là 2935 người. Học viện nghệ thuật Chicago tổ chức các khóa học đại học và sau đại học. Một số lĩnh vực tiêu biểu gồm: nghiên cứu phản biện (Visual and Critical Studies), Mỹ thuật, kiến trúc, sư phạm, lịch sử…

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Illinois at Chicago - School of Health Informatics & Health Information Management

Location: 1603 West Taylor Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-996-6620
Website: http://publichealth.uic.edu/
Distance: 3.84 km

Rush Universitys

Location: Rush University, South Paulina Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-942-7100
Website: http://www.rushu.rush.edu/
Distance: 3.83 km

Tutorium in Intensive English

Location: UIC Tutorium in Intensive English, South Halsted Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-996-8098
Website: http://tie.uic.edu/
Distance: 2.54 km

Chicago School of Professional Psychology

Location: The Chicago School of Professional Psychology, North Wells Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-329-6600
Website: http://thechicagoschool.edu/
Distance: 1.26 km

Columbia College Chicago

Location: Columbia College Chicago, South Michigan Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-369-1000
Website: https://www.colum.edu/
Distance: 0.61 km

Kendall College

Location: Kendall College, North North Branch Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 888-905-3632
Website: https://www.kendall.edu/
Distance: 3 km