fbpx

Đại học Rush (Rush University) là trường tư thục, được thành lập năm 1972 tại Chicago, Illinois. Học viện bao gồm các cao đẳng: y, điều dưỡng, khoa học y tế, cao đẳng hệ cao học với gần 1,500 sinh viên. Bằng cử nhân, thạc sỹ về y, khoa học y tế, điều dưỡng, sinh học thần kinh, miễn dịch học & vi-rút học, dược lý, vật lý sinh học phân tử, sinh lý học được cung cấp. Đại học Rush còn cấp bằng tiến sỹ, chứng chỉ sau thạc sỹ trong các lĩnh vực.

Đại học Rush (Rush University) là trường tư thục, được thành lập năm 1972 tại Chicago, Illinois. Học viện bao gồm các cao đẳng: y, điều dưỡng, khoa học y tế, cao đẳng hệ cao học với gần 1,500 sinh viên. Bằng cử nhân, thạc sỹ về y, khoa học y tế, điều dưỡng, sinh học thần kinh, miễn dịch học & vi-rút học, dược lý, vật lý sinh học phân tử, sinh lý học được cung cấp. Đại học Rush còn cấp bằng tiến sỹ, chứng chỉ sau thạc sỹ trong các lĩnh vực.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Illinois at Chicago - School of Health Informatics & Health Information Management

Location: 1603 West Taylor Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-996-6620
Website: http://publichealth.uic.edu/
Distance: 0.6 km

Rush Universitys

Location: Rush University, South Paulina Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-942-7100
Website: http://www.rushu.rush.edu/
Distance: 0 km

Tutorium in Intensive English

Location: UIC Tutorium in Intensive English, South Halsted Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-996-8098
Website: http://tie.uic.edu/
Distance: 2.14 km

Chicago School of Professional Psychology

Location: The Chicago School of Professional Psychology, North Wells Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-329-6600
Website: http://thechicagoschool.edu/
Distance: 3.35 km

Columbia College Chicago

Location: Columbia College Chicago, South Michigan Avenue, Chicago, IL, USAPhone: +1 312-369-1000
Website: https://www.colum.edu/
Distance: 3.68 km

Kendall College

Location: Kendall College, North North Branch Street, Chicago, IL, USAPhone: +1 888-905-3632
Website: https://www.kendall.edu/
Distance: 3.26 km