Được thành lập năm 1931, Đại Học Osaka năm trong 7 trường Đại học Quốc gia Nhật Bản. Trường có hệ thống thư viện, 5 cơ sở nghiên cứu và các khoa với chất lượng đào tạo rất mạnh. Trường có hai chương trình Cử nhân và 5 chương trình sau đại học được dạy bằng tiếng Anh. Trường mang lại các chương trình hỗ trợ tài chính, miễn giảm học phí cho các sinh viên quốc tế.

Được thành lập năm 1931, Đại Học Osaka năm trong 7 trường Đại học Quốc gia Nhật Bản. Trường có hệ thống thư viện, 5 cơ sở nghiên cứu và các khoa với chất lượng đào tạo rất mạnh. Trường có hai chương trình Cử nhân và 5 chương trình sau đại học được dạy bằng tiếng Anh. Trường mang lại các chương trình hỗ trợ tài chính, miễn giảm học phí cho các sinh viên quốc tế.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Osaka University

  Location: Osaka University, 1-1 Yamadaoka, Suita, Osaka Prefecture, JapanPhone: +81 6-6877-5111
  Website: http://www.osaka-u.ac.jp/ja
  Distance: 0 km