fbpx

Thông tin chung

Đại học Montana (Montana State University) được thành lập năm 1893 tại Bozeman, Montana. Đây là trường nghiên cứu công lập, cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ, tiến sỹ, bằng chuyên gia về giáo dục. Học viện có gần 13,000 sinh viên theo học. Đại học Montana bao gồm các trường cao đẳng khác nhau: nông nghiệp, sư phạm, phát triển nhân lực & y tế, công nghệ ở Bozeman, nghiên cứu chuyên sâu, văn học & khoa học, điều dưỡng, nghệ thuật & kiến trúc, kinh doanh, kỹ thuật, cao đẳng University

Thông tin chung

Đại học Montana (Montana State University) được thành lập năm 1893 tại Bozeman, Montana. Đây là trường nghiên cứu công lập, cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ, tiến sỹ, bằng chuyên gia về giáo dục. Học viện có gần 13,000 sinh viên theo học. Đại học Montana bao gồm các trường cao đẳng khác nhau: nông nghiệp, sư phạm, phát triển nhân lực & y tế, công nghệ ở Bozeman, nghiên cứu chuyên sâu, văn học & khoa học, điều dưỡng, nghệ thuật & kiến trúc, kinh doanh, kỹ thuật, cao đẳng University

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Montana State University

Location: Montana State University, Bozeman, MT, USAPhone: (406) 994-0211
Website: http://www.montana.edu/
Distance: 0 km