fbpx

Hệ thống trường cao đẳng Lone Star (Lone Star College System), là một hệ thống trường cao đẳng công lập toàn diện, đào tạo 2 năm. Cao đẳng là đối tác với những cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng nhằm cung cấp cơ hội đào tạo chất lượng hướng tới sự phát triển về kiến thức, kĩ năng, và thái độ để thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của thế giới. Hệ thống cao đẳng còn có những chương trình kỹ thuật cấp bằng liên kết và chứng chỉ, các khoá học thuộc lĩnh vực khoa học và nghệ thuật để chuyển tiếp sang những viện nghiên cứu cấp cao hơn

Hệ thống trường cao đẳng Lone Star (Lone Star College System), là một hệ thống trường cao đẳng công lập toàn diện, đào tạo 2 năm. Cao đẳng là đối tác với những cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng nhằm cung cấp cơ hội đào tạo chất lượng hướng tới sự phát triển về kiến thức, kĩ năng, và thái độ để thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của thế giới. Hệ thống cao đẳng còn có những chương trình kỹ thuật cấp bằng liên kết và chứng chỉ, các khoá học thuộc lĩnh vực khoa học và nghệ thuật để chuyển tiếp sang những viện nghiên cứu cấp cao hơn

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Lone Star College System

Location: Lone Star College System, Research Forest Drive, The Woodlands, TX, USAPhone: +1 832-813-6500
Website: http://www.lonestar.edu/
Distance: 0 km