fbpx
Đại học Indiana Purdue –Fort Wayne (Indiana University Purdue-University Fort Wayne) được sát nhập bởi hai trường Indiana và Purdue vào năm 1964 tại Fort Wayne, Indiana. Đây là trường công lập với gần 12,000 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, bằng đào tạo liên kết, chứng chỉ, bằng chuyên ngành phụ (minors), chương trình trao đổi. Đại học Indiana Purdue –Fort Wayne có các khóa học như sinh học/ khoa học sinh học, truyền thông, các chương trình đào tạo chuyên ngành báo chí, Tiếng Anh và văn học, kỹ thuật, điều dưỡng, hành chính và xã hội học.

 

Đại học Indiana Purdue –Fort Wayne (Indiana University Purdue-University Fort Wayne) được sát nhập bởi hai trường Indiana và Purdue vào năm 1964 tại Fort Wayne, Indiana. Đây là trường công lập với gần 12,000 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, bằng đào tạo liên kết, chứng chỉ, bằng chuyên ngành phụ (minors), chương trình trao đổi. Đại học Indiana Purdue –Fort Wayne có các khóa học như sinh học/ khoa học sinh học, truyền thông, các chương trình đào tạo chuyên ngành báo chí, Tiếng Anh và văn học, kỹ thuật, điều dưỡng, hành chính và xã hội học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Indiana Tech

Location: Indiana Tech, East Washington Boulevard, Fort Wayne, IN, USAPhone: +1 260-422-5561
Website: https://www.indianatech.edu/
Distance: 4.46 km

Indiana University Purdue-University Fort Wayne

Location: Indiana University–Purdue University Fort Wayne, East Coliseum Boulevard, Fort Wayne, IN, USAPhone: +1 260-481-6100
Website: https://www.pfw.edu/
Distance: 0 km