Trường thiết kế Inchbald (Inchbald School of Design) có trụ sở ở London, được thành lập năm 1960 bởi Jacqueline Duncan. Các khóa học cao đẳng chính quy, tại chức được thiết kế linh hoạt. Học viện cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, Cao học, nghề trong chuyên ngành thiết kế nội thất. Các môn học bao gồm thiết kế kiến trúc nội thất, trang trí nội thất & trang trí, bản vẽ thiết kế nội thất, thiết kế phần hỗ trợ tin học, bản vẽ thiết kế vườn & luận án thiết kế vườn. Sinh viên có thể yêu cầu một nền tảng kiến thức cao hơn để các nghiên cứu của họ có thể ứng dụng trong chương trình cao học

Trường thiết kế Inchbald (Inchbald School of Design) có trụ sở ở London, được thành lập năm 1960 bởi Jacqueline Duncan. Các khóa học cao đẳng chính quy, tại chức được thiết kế linh hoạt. Học viện cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, Cao học, nghề trong chuyên ngành thiết kế nội thất. Các môn học bao gồm thiết kế kiến trúc nội thất, trang trí nội thất & trang trí, bản vẽ thiết kế nội thất, thiết kế phần hỗ trợ tin học, bản vẽ thiết kế vườn & luận án thiết kế vườn. Sinh viên có thể yêu cầu một nền tảng kiến thức cao hơn để các nghiên cứu của họ có thể ứng dụng trong chương trình cao học

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 5.35 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 4.08 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 3.48 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 3.33 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 3.57 km

St George International

Location: St George International School of English, Margaret Street, London, UKPhone: +44 20 7299 1700
Website: http://www.stgeorges.co.uk/
Distance: 2.78 km