fbpx

Cao đẳng rửa tội Houston (Houston Baptist College) được thành lập theo công ước rửa tội chung của Texas ngày 15 tháng 11 năm 1960 tại Houston, Texas. Học viện có khoảng 2,300 sinh viên theo học cả hệ đại học và sau đại học. Trường tổ chức 9 khóa học thạc sĩ (từ cố vấn Kito giáo, kế toán đến giáo dục, nghệ thuật tự do). Chương trình cử nhân gồm vài lĩnh vực: điều dưỡng, khoa học, nghệ thuật, kinh tế và cơ đốc giáo, một số chương trình dự bị chuyên môn.

Cao đẳng rửa tội Houston (Houston Baptist College) được thành lập theo công ước rửa tội chung của Texas ngày 15 tháng 11 năm 1960 tại Houston, Texas. Học viện có khoảng 2,300 sinh viên theo học cả hệ đại học và sau đại học. Trường tổ chức 9 khóa học thạc sĩ (từ cố vấn Kito giáo, kế toán đến giáo dục, nghệ thuật tự do). Chương trình cử nhân gồm vài lĩnh vực: điều dưỡng, khoa học, nghệ thuật, kinh tế và cơ đốc giáo, một số chương trình dự bị chuyên môn.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Houston Baptist University

Location: Houston Baptist University, Fondren Road, Houston, TX, USAPhone: +1 281-649-3000
Website: http://www.hbu.edu/
Distance: 0 km