fbpx

Hotelschool The Hague (Hotelschool The Hague) là trường Đại Học khoa học ứng dụng duy nhất tại Hà Lan, được thành lập năm 1929 bởi HORECAF – tổ chức sử dụng lao động cho khách sạn và phục vụ ngành công nghiệp. Hotelschool có một khóa học cử nhân quốc tế hệ 4 năm; hệ 2 năm được coi như chương trình Fast Track quốc tế. Từ tháng 10/2001, trường cũng tổ chức khóa học thạc sỹ về quản lý khách sạn hệ 1 năm (hợp tác với trường quản lý Rotterdam (RSM) thuộc đại học Erasmus)

Hotelschool The Hague (Hotelschool The Hague) là trường Đại Học khoa học ứng dụng duy nhất tại Hà Lan, được thành lập năm 1929 bởi HORECAF – tổ chức sử dụng lao động cho khách sạn và phục vụ ngành công nghiệp. Hotelschool có một khóa học cử nhân quốc tế hệ 4 năm; hệ 2 năm được coi như chương trình Fast Track quốc tế. Từ tháng 10/2001, trường cũng tổ chức khóa học thạc sỹ về quản lý khách sạn hệ 1 năm (hợp tác với trường quản lý Rotterdam (RSM) thuộc đại học Erasmus)

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Leiden University College The Hague

Location: Leiden University College, Anna van Buerenplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 800 9503
Website: https://www.universiteitleiden.nl
Distance: 3.69 km

Hotelschool The Hague

Location: Hotelschool The Hague, Brusselselaan, The Hague, NetherlandsPhone: +31 88 028 1800
Website: http://www.hotelschool.nl/
Distance: 0 km

Royal Academy of Art, The Hague

Location: Royal Academy of Art, The Hague (KABK), Prinsessegracht, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 315 4777
Website: http://www.kabk.nl/
Distance: 3.44 km

Hague University of Applied Sciences

Location: The Hague University of Applied Sciences, Johanna Westerdijkplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 445 8888
Website: http://www.dehaagsehogeschool.nl/
Distance: 5.01 km