Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Hong Kong Adventist College

  Location: Hong Kong Adventist College, Clear Water Bay Road, Clear Water Bay, Hong KongPhone: +852 2719 1668
  Website: https://www.hkac.edu/
  Distance: 0 km

  Hong Kong Shue Yan University

  Location: Shue Yan University, Wai Tsui Crescent, North Point, Hong KongPhone: +852 2570 7110
  Website: https://www.hksyu.edu/
  Distance: 9.36 km

  University of Upper Iowa Hong Kong

  Location: Upper Iowa Education Center, North Point, Hong KongPhone: +852 2510 8991
  Website: https://uiu.edu/future/articulations/hong-kong-ywca.html
  Distance: 9.23 km

  Hong Kong Art School (HKAS)

  Location: Hong Kong Art School, Tam Kung Temple Road, A Kung Ngam, Hong KongPhone: +852 2922 2822
  Website: http://www.hkas.edu.hk/
  Distance: 6.29 km

  Hong Kong University of Science and Technology

  Location: Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Hong KongPhone: +852 2358 6000
  Website: http://www.ust.hk/
  Distance: 3.84 km