fbpx

Đại học Harding (Harding University) học viện Cơ-đốc giáo tư thục về nghệ thuật tự do và khoa học. Trường có các cơ sở tại Searcy, Arkansas. Thành lập năm 1924, cho đến nay trường có khoảng 6,300 sinh viên. Harding đào tạo 10 chương trình đại học trong 90 chuyên ngành, 13 chương trình dự bị chuyên ngành, và 12 bằng sau đại học, thông qua các trường cao đẳng: Nghệ thuật và Nhân văn, Kinh Thánh và Tôn Giáo, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Điều dưỡng, Dược, và khoa học.

Đại học Harding (Harding University) học viện Cơ-đốc giáo tư thục về nghệ thuật tự do và khoa học. Trường có các cơ sở tại Searcy, Arkansas. Thành lập năm 1924, cho đến nay trường có khoảng 6,300 sinh viên. Harding đào tạo 10 chương trình đại học trong 90 chuyên ngành, 13 chương trình dự bị chuyên ngành, và 12 bằng sau đại học, thông qua các trường cao đẳng: Nghệ thuật và Nhân văn, Kinh Thánh và Tôn Giáo, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Điều dưỡng, Dược, và khoa học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Harding University

Location: Harding University, East Market Avenue, Searcy, AR, USAPhone: +1 501-279-4000
Website: http://www.harding.edu/
Distance: 0 km