fbpx

Học viện Kinh doanh và Công nghệ Eynesbury (EIBT) tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ và cấp bằng cho những sinh viên Ôxtrâylia và quốc tế không được tuyển thẳng vào đại học. Trường giúp những sinh viên này vào học thẳng năm thứ 2 trong một chương trình đại học. EIBT làm việc với 3 đại học Nam Ôxtrâylia – Đại học Flinders, Đại học Adelaide và Đại học Nam Ôxtrâylia. Trường có 2 cơ sở ở quận kinh doanh trung tâm của Adelaide.

Học viện Kinh doanh và Công nghệ Eynesbury (EIBT) tổ chức các chương trình cấp chứng chỉ và cấp bằng cho những sinh viên Ôxtrâylia và quốc tế không được tuyển thẳng vào đại học. Trường giúp những sinh viên này vào học thẳng năm thứ 2 trong một chương trình đại học. EIBT làm việc với 3 đại học Nam Ôxtrâylia – Đại học Flinders, Đại học Adelaide và Đại học Nam Ôxtrâylia. Trường có 2 cơ sở ở quận kinh doanh trung tâm của Adelaide.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Location: Carnegie Mellon University, Victoria Square, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8110 9900
Website: http://www.australia.cmu.edu/
Distance: 0.27 km

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Location: AHTS Training and Education, Pirie Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8223 1818
Website: http://www.ahts.sa.edu.au/
Distance: 0.51 km

Eynesbury

Location: Eynesbury, Coglin Street, Adelaide SA, AustraliaPhone: +61 8 8216 9000
Website: http://www.eynesbury.sa.edu.au/
Distance: 0.37 km

Durban International College

Location: 38 Currie Street, Adelaide Nam Úc, ÚcPhone: (61) 08 84107900
Website: http://www.durban.sa.edu.au/
Distance: 0.37 km

English Language School of Adelaide

Location: 43 Angas Street, Adelaide South Australia, ÚcDistance: 0.5 km

Tabor Adelaide

Location: Tabor Adelaide, Goodwood Road, Millswood Nam Úc, ÚcPhone: +61 8 8373 8777
Website: http://www.taboradelaide.edu.au/
Distance: 3.27 km