fbpx
Đại học Clark Atlanta (Clark Atlanta University) được thành lập năm 1988 khi ban giám hiệu cao đẳng Clark và đại học Atlanta quyết định hợp nhất hai học viện. Đây là trường tư thục tại Atlanta, Georgia với 4,068 sinh viên theo học (số liệu thống kê học kỳ mùa thu năm 2008). Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành, chứng chỉ thông qua các trường: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, sư phạm, công tác xã hội.

 

Đại học Clark Atlanta (Clark Atlanta University) được thành lập năm 1988 khi ban giám hiệu cao đẳng Clark và đại học Atlanta quyết định hợp nhất hai học viện. Đây là trường tư thục tại Atlanta, Georgia với 4,068 sinh viên theo học (số liệu thống kê học kỳ mùa thu năm 2008). Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành, chứng chỉ thông qua các trường: khoa học & nghệ thuật, kinh doanh, sư phạm, công tác xã hội.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Clark Atlanta University

Location: Clark Atlanta University, James P Brawley Drive Southwest, Atlanta, GA, USAPhone: +1 404-880-8000
Website: http://www.cau.edu/
Distance: 0 km

Emory University

Location: Emory University, Dowman Drive, Atlanta, GA, USAPhone: +1 404-727-6123
Website: http://www.emory.edu/
Distance: 9.25 km

Georgia Institute of Technology

Location: Georgia Tech University, North Avenue Northwest, Atlanta, GA 30332, United StatesPhone: +1 404-894-2000
Website: http://www.gatech.edu/
Distance: 2.78 km

Georgia State University

Location: Georgia State University, Atlanta, GA, USAPhone: +1 404-413-2000
Website: http://www.gsu.edu/
Distance: 2.4 km