fbpx

Thông tin chung

Đại học Arizona (Arizona State University) là một trường công lập về nghiên cứu thành lập năm 1885 tại Arizona. Trường có gần 65,000 sinh viên tại 4 cơ sở: Tempe, Glendale, Mesa và Trung tâm Phoenix. Một số khoa thuộc trường đại học là: nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, thiết kế, tư pháp hình sự và tội phạm, đổi mới giáo dục và đào tạo giáo viên, kỹ thuật, lãnh đạo và quản lý toàn cầu, báo chí và truyền thông đại chúng, pháp luật, khoa học xã hội, y học, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, quản lý và kinh doanh nông nghiệp, đổi mới công nghệ, các chương trình công cộng và phát triển bền vững.

Thông tin chung

Đại học Arizona (Arizona State University) là một trường công lập về nghiên cứu thành lập năm 1885 tại Arizona. Trường có gần 65,000 sinh viên tại 4 cơ sở: Tempe, Glendale, Mesa và Trung tâm Phoenix. Một số khoa thuộc trường đại học là: nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, thiết kế, tư pháp hình sự và tội phạm, đổi mới giáo dục và đào tạo giáo viên, kỹ thuật, lãnh đạo và quản lý toàn cầu, báo chí và truyền thông đại chúng, pháp luật, khoa học xã hội, y học, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, quản lý và kinh doanh nông nghiệp, đổi mới công nghệ, các chương trình công cộng và phát triển bền vững.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Southwest College of Naturopathic Medicine And Health Sciences

Location: Southwest College of Naturopathic Medicine, East Broadway Road, Tempe, AZ, USAPhone: +1 480-858-9100
Website: http://www.scnm.edu/
Distance: 3.63 km

University of Advancing Technology

Location: University of Advancing Technology, West Baseline Road, Tempe, AZ, USAPhone: +1 480-351-7920
Website: http://www.uat.edu/
Distance: 6.81 km

University of Phoenix

Location: 4025 South Riverpoint Parkway, Phoenix, AZ 85040, USAPhone: +18449378679
Website: https://www.phoenix.edu/
Distance: 8.08 km

Arizona State University

Location: Arizona State University, Tempe Campus, Tempe, AZ, USAPhone: 480-965-2100
Website: https://www.asu.edu/
Distance: 0 km

Mesa Community College

Location: Mesa Community College, West Southern Avenue, Mesa, AZ, USAPhone: 480-461-7000
Website: https://www.mesacc.edu/
Distance: 6.64 km